Privacyverklaring van Fleur & Co Huisdieroppas

 

Fleur Blokhuis en/of Colinda Blokhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Zij is de Functionaris Gegevensbescherming van Fleur & Co Huisdieroppas en te bereiken via info@fleurencohuisdieroppas.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fleur & Co Huisdieroppas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Contactpersoon met sleutel (telefoonnummer en eventueel adresgegevens)

– Sleutelovereenkomst

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fleurencohuisdieroppas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fleur & Co Huisdieroppas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Fleur & Co Huisdieroppas verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor         onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Fleur & Co Huisdieroppas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fleur & Co Huisdieroppas) tussen zit. Fleur & Co Huisdieroppas gebruikt geen Google Analytics of

Cookies op de website.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fleur & Co Huisdieroppas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Bewaartermijn is 3 jaar voor:

persoonsgegevens zoals deze in een overeenkomst van opdracht worden verwerkt.

Reden hiervoor is, dat bij herhaald inschakelen van ons als oppas binnen 3 aaneengesloten jaren wij deze gegevens tot onze beschikking hebben.

Bewaartermijn is 5 jaar voor:sleutelovereenkomst.

Bewaartermijn is 7 jaar voor:declaraties voor mijn diensten als Fleur & Co Huisdieroppas voor de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Fleur & Co Huisdieroppas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fleur & Co Huisdieroppas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fleur & Co Huisdieroppas gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fleur & Co Huisdieroppas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fleurencohuisdieroppas.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Fleur & Co Huisdieroppas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fleur & Co Huisdieroppas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fleur & Co Huisdieroppas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Fleur & Co Huisdieroppas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met ons.

 

Contactgegevens Fleur & Co Huisdieroppas

Postadres en vestigingsadres: Verlengde Pompstraat 29, 4201GX Gorinchem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 75351943

Telefoon: 0612060811 of 0651228598
E-mailadres:  info@fleurencohuisdieroppas.nl