Algemene voorwaarden van Fleur & Co Huisdieroppas

Juli 2019

Artikel 1 Definities

1.1

Opdrachtnemer: Fleur Blokhuis, geboren: 5 Juni 1998 en Colinda Blokhuis van Dijk, geboren 1 Juli 1972 handelend onder de naam: Fleur & Co Huisdieroppas
1.2
Opdrachtgever: Huisdiereigenaar die opdrachtnemer opdracht geeft om op de huisdieren te passen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
1.3
Overeenkomst: De schriftelijke overeenkomst tot opdracht gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop mede deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.4
Opdracht: de dagelijkse verzorging van één of meerdere huisdieren van de opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan het geven van eten en drinken, knuffelen en aaien, uitlaten, het evt. toedienen of geven van medicatie, het verschonen van kattenbakken en het schoonhouden van de omgeving rondom de kattenbak en etensbak. Tot de opdracht behoort ook het verzorgen van de post en kamerplanten in de woning van de opdrachtgever. 

Artikel 2 Rechten en plichten van de opdrachtgever

2.1
Opdrachtgever is verplicht tijdig en volledig de noodzakelijke informatie aan opdrachtnemer te verschaffen, die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze informatie bij de intake en/of in ieder geval voor de start van de oppasperiode bekend is bij opdrachtnemer.
2.2
Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer ten minste één maar bij voorkeur twee mobiele telefoonnummers, waarop hij bereikbaar is tijdens de oppasperiode.
2.3
Opdrachtgever zorgt voor toegang tot de woning en een veilig verblijf in de woning, voldoende voedsel, bodembedekking en/of kattenbakvulling en eventuele medicijnen voor de periode van verzorging door opdrachtnemer. 
2.4
Opdrachtgever treft effectieve maatregelen dat het dier en de woning vrij zijn, en tijdens de oppasperiode vrij blijven, van ongedierte zoals vlooien en teken, dit geldt tevens voor de opdrachtnemer.
2.5
Opdrachtgever dient aan een contactpersoon in de buurt van de woning een sleutel te geven ingeval onverhoopt de sleutel van de woning afbreekt of zoekraakt.
2.6
De opdrachtgever is bij annulering tot één week voor start van de oppasperiode 50% van het declaratiebedrag verschuldigd. Bij annuleringen na deze periode is het volledige declaratiebedrag verschuldigd.

Artikel 3 Rechten en plichten van de opdrachtnemer

3.1
Opdrachtnemer spant zich het huisdier dagelijks te verzorgen op een manier en op een wijze zoals gewenst door de opdrachtgever. Opdrachtnemer zal de opdracht uitvoeren naar beste kunnen en de opdrachtgever informeren indien onverhoopt de gezondheid van het huisdier of andere bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geeft.
3.2
Opdrachtnemer zal in de persoon van Fleur Blokhuis of Colinda Blokhuis de opdracht uitvoeren, maar behoudt zich het recht voor in geval van nood zich te laten vervangen door een andere bekwame persoon.

3.3
In geval van gezondheidsproblemen of bijzondere omstandigheden tijdens de oppasperiode zal opdrachtnemer zich inspannen om in contact te treden en te overleggen met de opdrachtgever. In het geval de gezondheid van de kat in het geding is en/of omstandigheden zich voordoen die direct handelen noodzakelijk maken en/of indien niet of niet op tijd kan worden overlegd met de opdrachtgever machtigt opdrachtgever opdrachtnemer om in naam van en op kosten van de opdrachtgever, de noodzakelijke maatregelen te nemen en opdrachten aan derden (waaronder een dierenarts) te verlenen.
Opdrachtgever is als eigenaar van het huisdier altijd aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade, die het huisdier toebrengt aan anderen of diens eigendommen.
3.4
In geval van omstandigheden beschreven onder 3.3 is opdrachtgever aan opdrachtnemer een extra honorarium verschuldigd tegen het dan geldende tarief.

3.5
Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de algemene voorwaarden die op dat moment zijn gepubliceerd op de website en overhandigd bij de intake dan wel overeenkomst.

Artikel 4 Honorarium en kosten

4.1
De kosten van het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht zijn gebaseerd op de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven (alles inclusief BTW) zoals vermeld op de website en in de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2
De door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten, zoals beschreven en bedoeld onder 3.3 en 3.4, en eventuele extra dagen worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling

5.1
De opdrachtgever is gehouden de declaratie van opdrachtnemer voorafgaand aan de oppasperiode te voldoen, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de declaratie te verrekenen met een vordering jegens opdrachtnemer.

5.3
Betaalt de opdrachtgever niet binnen de onder punt 5.1 vermelde termijn, dan is hij, naast het declaratiebedrag, aan opdrachtnemer de door opdrachtnemer te maken kosten voor het betaald krijgen van het declaratiebedrag verschuldigd, alsmede de incassokosten en de wettelijke rente per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en Geschillen

6.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van het huisdier.
6.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen katten tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.
6.3
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van het huisdier met vlooien en/of wormen.
6.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan/in de woning van opdrachtgever tijdens diens afwezigheid, met uitzondering van door opdrachtnemer zelf direct veroorzaakte schade.
6.5
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.6.
Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
6.7
Mocht er een geschil ontstaan dan zal opdrachtnemer samen met opdrachtgever zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

 

 

Algemene voorwaarden van Fleur & Co Huisdieroppas zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  onder nummer: 75351943